Hätähuollon yhteystiedot 050 344 4474
Ympäristö huomioidaan myös asiakkaan luona

Virtatie huomioi ympäristön ja kestävän kehityksen kaikessa toiminnassa sekä omissa toimitiloissaan että asiakkaiden luona. Ympäristöystävälliseen toimintatapaan kuuluu niin jätteiden lajittelu, uusiutuvan energian käyttö kuin logististen ketjujen pitäminen mahdollisimman lyhyinä ja järkevinä. Sekä autoja että työkalustoa valitaan ja käytetään tarkoituksenmukaisesti.

Virtatie ohjaa asiakkaitaan kestäviin ja ekologisiin ratkaisuihin, ja toimittaa ympäristölle vaaralliset jätteet niille kuuluville keräyspisteille. Tärkeä osa vastuullisuutta on kouluttaa omaa henkilökuntaa uusista teknisistä ratkaisuista, jotta myös asiakkaille pystytään tarjoamaan ympäristöystävällisin ja toimivin vaihtoehto.

Nuorten työllistäminen on osa yhteiskuntavastuuta

Virtatie haluaa olla mukana rakentamassa parempaa yhteiskuntaa kaikille. Yritys toteuttaa yritysvastuuta muun muassa tarjoamalla eri taustoista tuleville nuorille tet-, työkokeilu- ja harjoittelupaikkoja. Virtatie toimii yhteistyössä Etelä-Savon ammattiopiston Esedun ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin kanssa. Ammattikorkeakoulun opiskelijan on mahdollista toteuttaa yrityksessä opinnäytetyö.

Virtatie suorittaa työnantajan velvoitteet säännösten ja määräysten mukaan. Yrityksessä noudatetaan tasapuolisuutta niin henkilöstön, asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneiden kanssa.

Virtatie vastaa myös henkilöstön riittävästä kouluttamisesta. Tavoitteena on kouluttaa henkilöstöä enemmän kuin tarve vaatisi, jotta henkilöstö pysyy varmasti ajan tasalla alan teknisistä ratkaisuista.

Tasa-arvosta ei tingitä

Virtatien ihmisoikeuksien periaatteet perustuvat ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeussopimukseen ja YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin perusperiaatteisiin.

Kaikki ihmiset yrityksessä, sen toimitusketjussa ja asiakaskohteissa ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Virtatie perehdyttää henkilöstöään monikulttuurisen toimintaympäristön ja työyhteisön ominaisuuksiin mahdollisten kulttuurierojen tuomien haasteiden ehkäisemiseksi.

Virtatie on sitoutunut myös korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyvään lainsäädäntöön ja muuhun ohjeistukseen.

Päivystys 24 h

Tarjoamme asiakkaillamme vauriotapauksissa päivystystukea 24/7.